POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Zgodnie z zapisami hiszpańskiej ustawy organicznej 15/1999 o ochronie danych osobowych, akceptacja niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczna z wyrażeniem wyraźnej, dobrowolnej, jednoznacznej i opartej na odpowiednich informacjach zgody, by dane osobowe podane poprzez stronę internetową https://www.panter.es (zwaną dalej STRONĄ INTERNETOWĄ) zostały umieszczone w bazie danych „UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ I SUBSKRYBENTÓW”, jak również „KLIENTÓW I/LUB DOSTAWCÓW”:

  • Nasza firma to: INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. ES-A03355450
  • Nasza siedziba znajduje się przy: Camino Los Clérigos, Apdo. 9 – 03360 Callosa de Segura (Alicante), HISZPANIA
  • E-mail: panter@panter.es
  • Przedmiotem naszej działalności jest: Produkcja obuwia ochronnego.

  Powyższe dane zostały należycie zarejestrowane w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych, zaś spółka INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. gwarantuje, że zastosowane zostały organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wymagane na mocy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i obowiązujących przepisów.

  Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych poprzez Stronę Internetową i nie dotyczy informacji zebranych przez podmioty trzecie poprzez inne strony internetowe, nawet jeśli są one powiązane ze Stroną Internetową.

  Tym samym, deklarujemy nasze zobowiązanie do bezpiecznego utrzymywania i zabezpieczania stosunków handlowych poprzez ochronę danych osobowych i zagwarantowanie prawo do prywatności każdego użytkownika Strony Internetowej.

  1.   CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

  Aby nieco przybliżyć tę kwestię, wyjaśniamy, że chodzi o wszelkie informacje dotyczące danej osoby, które ta podaje nam podczas odwiedzin naszej Strony Internetowej. W tym przypadku są to imię i adres e-mail, a jeżeli dokonuje ona u nas zakupu na podstawie faktury, prosimy także o dokładny adres, imię, nazwisko i NIP. Ponadto, w trakcie odwiedzin naszej Strony Internetowej, określone informacje są zbierane automatycznie z przyczyn technicznych; chodzi np. o adres IP przypisany przez dostawcę Internetu osoby odwiedzającej.

  2.   CEL, UPRAWNIENIA, KATEGORIA ZBIERANYCH DANYCH, ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE I NIEPEŁNOLETNI.

  W myśl przepisów informujemy UŻYTKOWNIKA, iż za pomocą formularzy kontaktowych lub subskrypcji zbieramy dane, które są gromadzone w bazie danych w wyłącznym celu, jakim jest wysyłanie powiadomień elektronicznych, w tym: biuletynów (newsletterów), nowych wpisów (postów), ofert handlowych, nieodpłatnych webinarów, a także innych komunikatów, które INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. uznaje za interesujące dla swoich UŻYTKOWNIKÓW. Pola oznaczone jako wymagane są niezbędne do osiągnięcia wyżej opisanego celu.

  Jednocześnie marka może za pomocą rzeczonych danych spełniać wymagania swoich UŻYTKOWNIKÓW.

  Dostęp do danych ma wyłącznie ich właściciel i pod żadnym pozorem nie będą one przekazywane, współdzielone, przesyłane ani sprzedawane podmiotom trzecim.

  Akceptacja polityki prywatności za pomocą procedury podwójnego opt-in jest rozumiana pod każdym kątem jako WYRAŹNA I JEDNOZNACZNA ZGODA UŻYTKOWNIKA na przetwarzanie jego danych osobowych na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, a także na międzynarodowe przekazywanie generowanych danych, a to wyłącznie z uwagi na fizyczne położenie zakładu dostawcy usług i podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. W związku z tym, odpowiednie uprawnienie otrzymywane jest poprzez zgodę, jak zostało to opisane powyżej i będzie opisywane w dalszej części.

  W żadnym wypadku nie zostaną one wykorzystane w innym celu niż ten, w którym zostały zebrane, a tym bardziej nie będą one przekazywane podmiotom trzecim.

  2.1 NIEPEŁNOLETNI

  Jeżeli masz ukończone trzynaście lat, może zarejestrować się na https://www.panter.es bez konieczności uprzedniej zgody ze strony rodziców lub opiekunów.

  Co w przypadku osób poniżej 13. roku życia?

  W takim razie musimy otrzymać zgodę od rodziców lub opiekunów na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

  Ostrzeżenie: Jeżeli masz mniej niż trzynaście lat i nie udało Ci się uzyskać zgody od rodziców lub opiekunów, nie możesz zarejestrować się na Stronie Internetowej. W związku z tym, kiedy otrzymamy odnośną informację, Twój wniosek zostanie odrzucony.

  2.2 UPRAWNIENIA

  Dzięki wyrażonej zgodzie możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, których podanie jest wymogiem umożliwiającym subskrypcję Strony Internetowej.

  Jak wiesz, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

  2.3 KATEGORIA DANYCH

  Zebrane dane nie są w żadnym momencie chronione w szczególny sposób; są one skategoryzowane jako dane identyfikacyjne.

  2.4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres określony prawem lub do momentu, w którym zażądasz ich usunięcia.

  3.   WYPEŁNIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

  INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. wypełnia na bieżąco dyrektywy hiszpańskiej ustawy organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Dekretu Królewskiego 1720/2007 z 21 grudnia zatwierdzającego rozporządzenie wykonawcze do wskazanej ustawy organicznej oraz wszelkie inne obowiązujące przepisy, dbając o zagwarantowanie prawidłowego użytkowania i przetwarzania danych osobowych użytkowników.

  Od maja 2018 r. będziemy kierować się wprowadzanymi przepisami w postaci ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO). Tym samym, INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. informuje, że wypełnia przepisy ustawy 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym i prosi o zgodę UŻYTKOWNIKÓW na przetwarzanie ich adresów e-mail wyłącznie do celów handlowych.

  Wypełniając przepisy ustawy, informujemy, że podane dane, a także dane pozyskane w związku z wejściem użytkownika na Stronę Internetową, mogą być przechowywane w bazach danych spółki INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. i przetwarzane w celu odpowiedzi na wniosek użytkownika oraz utrzymanie stosunku określonego w podpisanych formularzach.

  Ponadto, UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania go – za pomocą dowolnych mediów, w tym poczty elektronicznej – o wyrobach i usługach INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A.

  W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wskazanych powyżej UŻYTKOWNIK może dochodzić swojego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na zasadach i warunkach przewidzianych w dalszej części, w ustępie „Dochodzenie praw”.

  4.  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA.

  INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A.  informuje, że wdrożyła środki bezpieczeństwa natury technicznej i organizacyjnej, by zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i uniknąć ich przekształcenia, zagubienia oraz niedozwolonego przetworzenia i/lub dostępu do nich, mając świadomość istniejących technologii, charakteru zebranych danych oraz zagrożeń, na jakie są one narażone zarówno ze strony czynnika ludzkiego, jak i fizycznego lub przyrodniczego. Wszystko to zgodnie z zapisami RODO.

  Jednocześnie INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A.  ustanowiła dodatkowe środki w celu wzmocnienia poufności i nienaruszalności informacji w swojej organizacji. Sprawowany jest ciągły nadzór i kontrola nad procesami, tak aby zapewnić poszanowanie dla prywatności zebranych danych. Dokonywana jest ciągła ocena tych procesów.

  5.   DOCHODZENIE PRAW

  Osoby fizyczne, które przekazały swoje dane przez stronę https://www.panter.es mogą zwracać się do jej właściciela, aby w sposób nieodpłatny dojść swoich praw do dostępu do tych danych, sprostowania ich, ograniczenia lub usunięcia oraz sprzeciwu wobec danych umieszczonych w bazie właściciela strony.

  Najszybszą i najprostszą metodą jest wysłanie wiadomości e-mail na adres tienda@panter.es, z prośbą o modyfikację lub usunięcie swoich danych. Wszelkie informacje, które musimy przechować z uwagi na obowiązek prawny lub umowny, nie zostaną usunięte, a zablokowane i użyte wyłącznie w celu wypełnienia tych obowiązków.

  Osoba zainteresowana może dochodzić swoich praw poprzez pisemne powiadomienie adresowane do INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” (hiszp. „Protección de datos”), szczegółowo określając przedmiotowe dane, potwierdzając swoją tożsamość i powód wniesienia wniosku. Powiadomienie należy wysłać na adres:

  INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A.

  • Camino Los Clérigos, Apdo. 9 – 03360 Callosa de Segura (Alicante), HISZPANIA
  • panter@panter.es

  6.  LINKI LUB ODNOŚNIKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

  Jako usługę na rzecz odwiedzających, Strona Internetowa może zamieszczać odnośniki do innych stron, którymi nie zarządza ani których nie kontroluje. Z tego powodu https://www.panter.es nie gwarantuje legalności, wiarygodności, użyteczności, prawdziwości i aktualności danych zawartych na danych stronach internetowych. Nie bierze też odpowiedzialności za dane tam zamieszczone ani politykę prywatności danych stron.

  7.  MODYFIKACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

  8.     INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. zastrzega prawo do modyfikacji swojej polityki prywatności według własnego uznania, z powodu zmian prawnych, orzeczniczych lub doktrynalnych wprowadzonych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych Osobowych.

  Wszelkie modyfikacje polityki prywatności będą publikowane przynajmniej dziesięć dni przed ich wprowadzeniem w życie. Korzystanie z usług INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. po wejściu w życie takich modyfikacji oznacza ich zaakceptowanie.

  8.  PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA BAZĘ DANYCH I PRZETWARZANIE DANYCH

  Podmiotem odpowiedzialnym za bazę danych jest INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest:
  INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. , która używa własnego hostingu.


  9. USŁUGI OFEROWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEZ OSOBY TRZECIE

  Aby świadczyć usługi ściśle związane z prowadzoną działalnością, https://www.panter.es korzysta z poniższych usługodawców określających własne warunki w zakresie prywatności.

  o   Hosting: https://www.loading.es/

  o   Usługi powiadamiania i wysyłki biuletynów: Mailrelay

  o   Prywatność w odniesieniu do narzędzi śledzenia wykorzystywanych na Stronie Internetowej: Google (Analytics) Na stronie https://www.panter.es/ badane są także preferencje użytkowników, ich charakterystyka demograficzna, wzory ruchu na stronie i inne informacje zbiorcze, które pozwalają lepiej zrozumieć, kto składa się na naszych odbiorców i czego potrzebuje. Użytkownicy i wszelkie osoby fizyczne i prawne ogółem mogą na swoich stronach tworzyć hiperłącza lub łączące rozwiązania techniczne (na przykład, linki lub przyciski) do strony https://www.panter.es („Hiperłącze”). Utworzenie Hiperłącza w żadnym wypadku nie oznacza zaistnienia stosunku pomiędzy https://www.panter.es a właścicielem strony lub witryny internetowej, na której zawieszone zostaje Hiperłącze, ani akceptacji czy zatwierdzenia przez https://www.panter.es ich treści ani usług. W każdym wypadku https://www.panter.es zastrzega prawo do zakazania lub zablokowania w każdym momencie Hiperłącza prowadzącego do Strony Internetowej.

  10. NIE ŻYCZYSZ SOBIE OTRZYMYWAĆ NASZYCH WIADOMOŚCI LUB CHCESZ WYCOFAĆ ZGODĘ?

  Zgodnie z zapisami ustawy 34/2002 z 11 czerwca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich informacji do celów reklamy, badania rynku lub opracowywania ankiet dotyczących zadowolenia, a także wycofać swoją zgodę (bez skutku wstecznego).

  W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres tienda@panter.es. Jeżeli otrzymujesz reklamy pocztą elektroniczną, możesz wnieść sprzeciw na ich adres nadawczy, naciskając na odnośnik zawarty w danej wiadomości i postępując zgodnie z instrukcjami, jakie ukażą się dalej. Prosimy wziąć pod uwagę, że nasz system może wymagać czasu, aby skutecznie wdrożyć Twój sprzeciw lub wycofanie zgody. Czas ten w żadnym razie nie przekroczy 48 godzin, a w ich trakcie możesz nadal otrzymywać od nas wiadomości.

  Jeśli chodzi o zarządzanie Twoimi danymi powiązanymi z kontami w mediach społecznościowych spółki INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A., dochodzenie prawa do dostępu będzie zależało od funkcjonalności danego medium społecznościowego oraz możliwości dostępu do informacji na kontach użytkowników. Jeśli chodzi o prawa do dostępu i sprostowania, zwracamy uwagę, że są one możliwe do dochodzenia wyłącznie w odniesieniu do informacji znajdujących się pod kontrolą spółki INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A.

  Ponadto, możesz zaprzestać wchodzenia w interakcje, śledzenia lub otrzymywania informacji z kont społecznościowych INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A., usunąć treści, które przestały Cię interesować, albo ograniczyć osoby, z którymi dzielisz zasięgi, za pomocą mechanizmów przewidzianych przez poszczególne media społecznościowe.

  Użytkownik może  uzyskać dostęp do polityki prywatności poszczególnych mediów społecznościowych, jak również skonfigurować swoje konto tak, aby zapewnić sobie prywatność. Monetizados Online SL zachęca użytkowników do zapoznania się z warunkami korzystania z poszczególnych mediów społecznościowych przed przystąpieniem do tej czynności.

  Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
  Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
  Twitter: https://twitter.com/privacy

  11.  SYSTEMY POBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH I ICH CEL

  1.     1Formularze subskrypcji treści: na Stronie Internetowej występują różne formularze aktywujące subskrypcje mające na celu wysyłanie kampanii marketingowych pocztą elektroniczną, zarządzanie subskrypcjami i wysyłanie biuletynów lub wiadomości.

  2.     Formularz kontaktowy: Istnieje formularz kontaktowy, którego celem jest odpowiadanie na zapytania, sugestie lub wnioski o kontakt zawodowy. W tym przypadku, do odpowiedzi na takowe oraz przesłanie wnioskowanych informacji zostanie wykorzystany adres e-mail. Dane te zostaną zgromadzone na serwerach INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. i platformach mailingowych opisanych powyżej.

  3.     Pliki cookies: Kiedy użytkownik rejestruje się lub odwiedza Stronę Internetową, gromadzone są pliki „cookies”. Użytkownik może w każdym momencie dokonać wglądu w politykę cookies, aby poszerzyć swoje informacje na temat stosowania plików cookies i sposobów ich dezaktywacji.

  4.     Użytkownicy mogą w każdym momencie zrezygnować z usług świadczonych przez https://www.panter.es z poziomu Newsletteru, za pomocą formularza rezygnacji.

  5.     Narzędzia śledzenia wykorzystywane na Stronie Internetowej: Google (Analytics), na stronie https://www.panter.es badane są także preferencje użytkowników, ich charakterystyka demograficzna, wzory ruchu na stronie i inne informacje zbiorcze, które pozwalają lepiej zrozumieć, kto składa się na naszych odbiorców i czego potrzebuje. Śledzenie preferencji naszych użytkowników pomaga nam też wyświetlać najistotniejsze ogłoszenia reklamowe.

   

  12. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE.

  Strona Internetowa proponuje odnośniki i usługi związane z poszczególnymi mediami społecznościowymi (np. „Lubię to” na Facebooku). Jeśli jesteś użytkownikiem danego medium społecznościowego i klikniesz na odpowiedni odnośnik, dostawca danego medium będzie mógł powiązać dane z Twojego konta społecznościowego z informacją pochodzącą ze Strony Internetowej.

  W związku z powyższym, korzystnym będzie pozyskanie informacji o funkcjach i polityce przetwarzania danych osobowych danego medium społecznościowego, jeżeli wchodzi na nasze Strony Internetowe z poziomu konta w tym medium albo udostępniasz poprzez nie informacje.

  W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do polityki prywatności poszczególnych mediów społecznościowych, jak również skonfigurować swoje konto tak, aby zapewnić sobie prywatność. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami korzystania z poszczególnych mediów społecznościowych przed przystąpieniem do tej czynności:

  Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
  Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
  Google Plus: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
  Twitter: https://twitter.com/privacy
  Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

  13. AKCEPTACJA, ZGODA I ICH WYCOFYWANIE

  Użytkownik oświadcza, że został(-a) poinformowany(-a) o warunkach ochrony danych osobowych, akceptując i wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez spółkę INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A. w formie i w celu określonych w ostrzeżeniu prawnym. Jak wiesz i o czym już powiadamialiśmy powyżej, możesz w każdej chwili wycofać swoje dane, choć zawsze bez skutku wstecznego.

  14. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

  INDUSTRIAL ZAPATERA, S.A.  zastrzega prawo do modyfikacji niniejszej polityki prywatności, aby dostosować ją do nowości legislacyjnych lub prawnych, a także praktyk branżowych. W takich przypadkach, Usługodawca powiadomi o wprowadzeniu zmian ze stosownym wyprzedzeniem poprzez Stronę Internetową.

  Produkt dodany do porównania.