PRIVACYBELEID

 

In overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, geeft u door aanvaarding van dit privacybeleid uw geïnformeerde, uitdrukkelijke, vrije en ondubbelzinnige toestemming zodat de persoonsgegevens die u verstrekt via de website https://www. panter.es (hierna WEBSITE) zijn opgenomen in een bestand van "WEBGEBRUIKERS EN ABONNEE" evenals "KLANTEN EN/OF LEVERANCIERS":

 

  • Onze bedrijfsnaam is: INDUSTRIAL ZAPATERA, SA ES-A03355450

 

  • Ons hoofdkantoor is gevestigd op : Camino de los Clérigos, Apdo 9 – 03360 Callosa de Segura (Alicante)

 

  • mail: panter@panter.es

 

  • Onze sociale activiteit is: Fabricage van veiligheidsschoeisel.

 

Dit alles naar behoren geregistreerd bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming en met betrekking tot INDUSTRIAL ZAPATERA, SA garandeert dat de organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen vereist door de Europese verordening inzake gegevensbescherming en de huidige regelgeving zijn toegepast.

 

Dit privacybeleid is alleen geldig voor persoonlijke gegevens die op de website zijn verkregen en is niet van toepassing op informatie die door derden op andere webpagina's is verzameld, zelfs als deze via de website zijn gekoppeld.

 

Hiermee drukken we ons engagement uit om commerciële relaties op een veilige manier te onderhouden en te waarborgen door persoonsgegevens te beschermen en het recht op privacy van elk van de gebruikers van de website te garanderen.

 

1.     WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

 

Een kleine benadering is belangrijk, daarom moet u weten dat het alle informatie is met betrekking tot een persoon die u ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt, in ons geval naam en e-mail, en als u een product koopt waarvoor een factuur nodig is, zullen we verzoek om volledig adres, naam, achternaam en ID of CIF. Bovendien wordt bij uw bezoek aan onze website om technische redenen automatisch bepaalde informatie opgeslagen, zoals het IP-adres dat door uw internetprovider is toegewezen.

 

2.    DOEL, RECHTMATIGHEID, CATEGORIE VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS, TOESTEMMING VOOR BEHANDELING EN MINDERJARIGEN.

 

Zoals vermeld in het reglement, wordt de GEBRUIKER geïnformeerd dat via de contactformulieren of abonnementen gegevens worden verzameld, die worden opgeslagen in een bestand, met als enig doel het verzenden van elektronische communicatie, zoals: bulletins ( nieuwsbrieven ), nieuwe vermeldingen (posts), commerciële aanbiedingen, gratis webinars en andere communicatie die INDUSTRIAL ZAPATERA, SA interessant acht voor zijn GEBRUIKERS. De velden die gemarkeerd zijn als verplichte invulling zijn essentieel om het aangegeven doel uit te voeren.

 

Evenzo zal het via de gegevens kunnen voldoen aan de vereisten die door de GEBRUIKERS worden gevraagd.

 

Alleen de eigenaar heeft toegang tot zijn gegevens en deze gegevens zullen in geen geval worden overgedragen, gedeeld, overgedragen of verkocht aan derden.

 

De aanvaarding van het privacybeleid, via de vastgestelde dubbele opt -in-procedure , zal voor alle doeleinden worden opgevat als het verlenen van UITDRUKKELIJKE EN ONDUIDELIJKE TOESTEMMING van de GEBRUIKER voor de verwerking van persoonlijke gegevens in de voorwaarden uiteengezet in dit document, zoals evenals de internationale doorgifte van gegevens die uitsluitend plaatsvindt vanwege de fysieke locatie van de faciliteiten van de dienstverleners en gegevensverwerkers. Daarom wordt legitimiteit verkregen door middel van toestemming, zoals we later zullen vaststellen.

 

In geen geval zal een ander gebruik worden gemaakt dan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, laat staan dat wij deze gegevens aan een derde partij zullen overdragen.

 

2.1 MINDERJARIGEN

 

Als u ouder bent dan dertien jaar, kunt u zich zonder voorafgaande toestemming van uw ouders of voogd registreren op https://www.panter.es.

 

Wat gebeurt er als je jonger bent dan 13 jaar?

 

In dit geval is de toestemming van je ouders of voogd een verplichte voorwaarde zodat we je persoonsgegevens kunnen verwerken.

 

Waarschuwing: als je jonger bent dan dertien jaar en je hebt geen toestemming van je ouders gekregen, kun je je niet registreren op internet, dus zullen we doorgaan met het afwijzen van je verzoek als we daar bewijs van hebben.

 

2.2 RECHTMATIGING

 

Dankzij de toestemming kunnen we uw gegevens verwerken, wat een verplichte vereiste is om u te kunnen abonneren op de website.

 

Zoals u weet, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 

2.3 CATEGORIE VAN GEGEVENS

 

De verzamelde gegevens zijn op geen enkel moment speciaal beschermd, maar zijn eerder gecategoriseerd als identificerende gegevens.

 

2.4 TIJD VAN BEWARING VAN DE GEGEVENS

 

Ik bewaar uw gegevens gedurende de wettelijk vastgestelde tijd of totdat u verzoekt om deze te verwijderen.

 

3.   NALEVING VAN TOEPASSELIJKE REGELGEVING

 

INDUSTRIAL ZAPATERA, SA voldoet tot op heden aan de richtlijnen van organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, dat de voorschriften goedkeurt voor de ontwikkeling van genoemde organieke wet en andere voorschriften in kracht en te allen tijde van toepassing, waardoor het juiste gebruik en de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden gewaarborgd.

 

Vanaf mei 2018 vallen wij onder de regelgeving die van kracht wordt, zijnde de General Regulation on Data Protection (RGPD) van de Europese Unie. Evenzo informeert INDUSTRIAL ZAPATERA, SA dat het voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal op elk moment de toestemming van de GEBRUIKER vragen voor de verwerking van hun e-mail voor commerciële doeleinden.

 

In overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving, informeren wij u dat de verstrekte gegevens, evenals gegevens die zijn afgeleid van uw browsen, kunnen worden opgeslagen in de bestanden van INDUSTRIAL ZAPATERA, SA en kunnen worden verwerkt om aan uw verzoek te voldoen en de relatie te onderhouden vastgelegd in de formulieren waarop u zich abonneert.

 

Bovendien stemt de GEBRUIKER in met de verwerking van zijn gegevens om hem op welke manier dan ook, inclusief e-mail, te informeren over de producten en diensten van INDUSTRIAL ZAPATERA, SA

 

In het geval dat de GEBRUIKER geen toestemming geeft voor de verwerking van zijn gegevens voor het hierboven aangegeven doel, kan de GEBRUIKER zijn recht uitoefenen om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens onder de voorwaarden die hieronder worden vermeld in het gedeelte "Uitoefening van rechten".

 

4.   VEILIGHEIDSMAATREGELEN.

 

INDUSTRIAL ZAPATERA, SA informeert u dat zij de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en wijziging, verlies en behandeling en/of ongeoorloofde toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld, of ze nu afkomstig zijn van menselijk handelen of van de fysieke of natuurlijke omgeving. Dit alles conform de bepalingen van de AVG.

 

Evenzo heeft INDUSTRIAL ZAPATERA, SA aanvullende maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie in haar organisatie te versterken. Continu toezicht houden op, controle en evaluatie van de processen om het respect voor de privacy van gegevens te waarborgen.

 

5.    UITOEFENING VAN RECHTEN

 

De natuurlijke personen die hun gegevens via https://www.panter.es hebben verstrekt, kunnen contact opnemen met de eigenaar ervan om vrijelijk hun recht op toegang tot hun gegevens, rectificatie of verwijdering, beperking en verzet uit te oefenen. met betrekking tot de gegevens die in hun bestanden zijn opgenomen.

 

De snelste en gemakkelijkste methode zou zijn om ons een e-mail te sturen naar tienda@panter.es met het verzoek om wijziging of verwijdering van uw gegevens. Alle informatie die we op grond van een wettelijke of contractuele verplichting moeten opslaan, wordt geblokkeerd en alleen voor de genoemde doeleinden gebruikt in plaats van te worden verwijderd.

 

De belanghebbende kan zijn rechten uitoefenen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan INDUSTRIAL ZAPATERA, SA met de referentie "Gegevensbescherming", met vermelding van zijn gegevens, bewijs van zijn identiteit en de redenen voor zijn verzoek op het volgende adres:

 

INDUSTRIËLE ZAPATERA, SA

 

  • Camino de los Clérigos, Apdo 9 – 03360 Callosa de Segura (Alicante)
  • panter@panter.es

 

6.   LINKS OF EXTERNE LINKS

 

Als service aan onze bezoekers kan onze website hyperlinks bevatten naar andere sites die niet worden beheerd of beheerd door de website. Om deze reden biedt https://www.panter.es geen garantie voor, noch is het verantwoordelijk voor, de wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarheidsgetrouwheid en tijdigheid van de inhoud van dergelijke websites of hun privacypraktijken.

 

7.   WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

 

8.     INDUSTRIAL ZAPATERA, SA behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid te wijzigen volgens zijn eigen criteria, ingegeven door een wetgevende, jurisprudentiële of leerstellige wijziging van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming.

 

Elke wijziging van het privacybeleid wordt ten minste tien dagen voor de effectieve toepassing ervan gepubliceerd. Het gebruik van INDUSTRIAL ZAPATERA, SA na genoemde wijzigingen impliceert aanvaarding ervan.

 

8. VERANTWOORDELIJKE VOOR HET DOSSIER EN VERWERKERS

 

De persoon die verantwoordelijk is voor het gegevensbestand is INDUSTRIAL ZAPATERA, SA Als andere verwerkingsverantwoordelijken dan de bovengenoemde persoon:
INDUSTRIAL ZAPATERA, SA gebruikt zijn eigen hostingdiensten


 

    9. DIENSTEN AANGEBODEN DOOR DERDEN OP DEZE WEBSITE.

 

Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van zijn activiteit, gebruikt https://www.panter.es de volgende providers onder hun overeenkomstige privacyvoorwaarden.

 

of   Hosting: https://www.loading.es/

 

of   Berichtendiensten en versturen van nieuwsbrieven: Mailrelay

 

of   Privacy van trackingbronnen die op deze site worden gebruikt: Google ( Analytics ) In https://www.panter.es/ worden de voorkeuren van zijn gebruikers, hun demografische kenmerken, hun verkeerspatronen en andere informatie samen bestudeerd om beter te begrijpen wie ons publiek is en wat ze nodig hebben. De gebruiker, en in het algemeen elke natuurlijke of rechtspersoon, kan een hyperlink of technisch linkapparaat (bijvoorbeeld links of knoppen) van zijn website naar https://www.panter.es (de " Hyperlink" ) tot stand brengen. De oprichting van de hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen https://www.panter.es en de eigenaar van de site of webpagina waarop de hyperlink is gevestigd, noch de aanvaarding of goedkeuring door https :/ /www.panter.es van zijn inhoud of diensten. In elk geval behoudt https://www.panter.es zich het recht voor om op elk moment een hyperlink naar de website te verbieden of uit te schakelen.

 

10.             WILT U GEEN INFORMATIE VAN ONS ONTVANGEN OF WILT U UW TOESTEMMING INTREKKEN?

 

In overeenstemming met de bepalingen van wet 34/20023 van 11 juni betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, kunt u zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw informatie voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of ontwikkeling van tevredenheidsenquêtes. evenals uw toestemming te allen tijde intrekken (zonder terugwerkende kracht).

 

Om dit te doen, moet u een e-mail sturen naar tienda@panter.es. Als u reclame per e-mail heeft ontvangen, kunt u zich ook verzetten tegen deze e-mail door op de link in de e-mail te klikken en de instructies te volgen die aan u zijn verstrekt. Houd er rekening mee dat onze systemen een periode nodig kunnen hebben die in geen geval meer dan 48 uur zal bedragen voordat uw verzet of intrekking van kracht wordt, met dien verstande dat u gedurende die periode berichten kunt blijven ontvangen.

 

Met betrekking tot het beheer van uw gegevens die verband houden met de sociale profielen van INDUSTRIAL ZAPATERA, SA , zal de uitoefening van het recht op toegang afhangen van de functionaliteit van het sociale netwerk en de mogelijkheden van toegang tot de informatie van de gebruikersprofielen. Met betrekking tot de rechten van toegang en rectificatie, raden we aan dat hieraan alleen kan worden voldaan met betrekking tot die informatie die onder controle staat van INDUSTRIAL ZAPATERA, SA

 

Bovendien kunt u de interactie met, het volgen van of het ontvangen van informatie van de sociale profielen van INDUSTRIAL ZAPATERA, SA stopzetten, de inhoud verwijderen die u niet langer interesseert of beperken met wie u uw connecties deelt, via de mechanismen die zijn vastgelegd in de verschillende sociale netwerken.

 

De gebruiker heeft toegang tot het privacybeleid van elk sociaal netwerk en kan zijn profiel configureren om zijn privacy te garanderen. Monetizados Online SL moedigt gebruikers aan zich vertrouwd te maken met de gebruiksvoorwaarden van de verschillende sociale netwerken voordat ze deze gaan gebruiken.

 

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
YouTube : http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy

 

11. SYSTEMEN VOOR HET VASTLEGGEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN HUN DOEL

 

1.     Content abonnementsformulieren: binnen het web zijn er verschillende formulieren om het abonnement te activeren voor het versturen van marketingcampagnes per e-mail, abonnementenbeheer en het versturen van nieuwsbrieven of nieuws.

 

2.     Contactformulier: Er is een contactformulier dat tot doel heeft vragen, suggesties of professioneel contact te beantwoorden. In dit geval zal het e-mailadres worden gebruikt om hierop te reageren en de informatie die de gebruiker nodig heeft via internet te verzenden, deze gegevens worden opgeslagen op de servers van INDUSTRIAL ZAPATERA, SA en de bovengenoemde e-mailplatforms.

 

3.     Cookies: Wanneer de gebruiker zich registreert of op deze website surft, worden "cookies" opgeslagen. De gebruiker kan op elk moment het cookiebeleid raadplegen voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe deze te deactiveren.

 

4.     Gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden voor de diensten die worden aangeboden door https://www.panter.es vanuit de nieuwsbrief zelf door middel van een annuleringsformulier.

 

5.     Volgsystemen die op deze site worden gebruikt: Google ( Analytics ), op https://www.panter.es worden de voorkeuren van zijn gebruikers, hun demografische kenmerken, hun verkeerspatronen en andere informatie samen bestudeerd om beter te begrijpen wie uw publiek en wat het nodig heeft. Door de voorkeuren van onze gebruikers bij te houden, kunnen we u ook de meest relevante advertenties tonen.

 

 

 

12. SOCIALE PLUGINS.

 

Op onze website bieden wij u links en diensten aan met betrekking tot de verschillende sociale netwerken ( bijv . " Vind ik leuk " op Facebook). Als u lid bent van een sociaal netwerk en u klikt op de overeenkomstige link, kan de aanbieder van het sociale netwerk uw profielgegevens koppelen aan de informatie over uw bezoek aan die webpagina.

 

Daarom is het handig om u te informeren over de functies en het beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van het respectieve sociale netwerk, als u een van onze webpagina's bezoekt met een van uw profielen op sociale netwerken of informatie via hen deelt.

 

U kunt op elk moment toegang krijgen tot het privacybeleid van de verschillende sociale netwerken en uw profiel configureren om uw privacy te waarborgen. We raden u aan om vertrouwd te raken met de gebruiksvoorwaarden van de genoemde sociale netwerken voordat u ze gaat gebruiken:

 

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Youtube : http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Google Plus: http://www.google.es/intl /en/policies/privacy/Twitter: https://twitter.com/privacyInstagram: https://help.instagram.com/155833707900388

 

13. AANVAARDING, TOESTEMMING EN HERROEPBAARHEID

 

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens, en aanvaardt en stemt in met de behandeling ervan door INDUSTRIAL ZAPATERA, SA op de manier en voor de doeleinden vermeld in de wettelijke kennisgeving. Zoals u goed weet en wij u in dit privacybeleid hebben meegedeeld, kunt u uw gegevens op elk moment intrekken, maar altijd zonder terugwerkende kracht.

 

14. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

 

INDUSTRIAL ZAPATERA, SA behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie , evenals aan praktijken in de sector. In dergelijke gevallen zal de Aanbieder op deze pagina de ingevoerde wijzigingen aankondigen met een redelijke verwachting van de implementatie ervan.

 

Product added to compare.